Tempel Ridder Ordenen


  • Et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling.
     
  • Tempel Ridder Ordenens mål er å samle menn for å arbeide i det godes tjeneste - for familiens, samfunnets og eget beste.
     
  • Ordenen vil støtte sine medlemmer til å utvikle sin egen karakter.
     
  • Ordenen arbeider på kristen grunn i et rusfritt miljø.

Tempel Ridder Ordenen vil i sin krets samle menn med etiske og sosiale interesser til et broderskap grunnlagt på kjærlighet, trofasthet, ansvar og pliktfølelse.

Tempel Ridder Ordenen legger ingen bånd på medlemmenes politiske eller religiøse oppfatning, men forutsetter interesse for ideelt arbeid og et ønske om å arbeide for et høyere etisk mål.

Tempel Ridder Ordenen vil inspirere medlemmene til aktivt og trofast å utføre de oppgavene man har påtatt seg og med kraft delta i arbeidet med å omsette kjærligheten til Gud, fedrelandet og sin neste i ord og gjerning.

Tempel Ridder Ordenen tar stilling mot alle slags rusmidler. Ved innvielse i Ordenen lover hvert medlem å føre en rusfri livsstil, og etter beste evne arbeide imot bruken av rusmidler i samfunnet. Dette er unikt sammenlignet med andre Ordensselskap.

Tempel Ridder Ordenen har, liksom flere andre Ordener, hentet idéer og arbeidsformer fra middelalderens ridderordener, og bygget videre på slike tradisjoner.

Tempel Ridder Ordenen vil verne om hjem og familie, og oppfordrer sine medlemmer til å delta i mange aktiviteter som er til gang for samfunnet. På mange steder støttes arbeidet av dameforeninger, som er helt frittstående i forhold til Ordenen, men har en virksomhet innrettet mot sosialt arbeid  i ulike former.

Tempel Ridder Ordenens medlemmer representerer et sosialt og et økonomisk tverrsnitt av vårt samfunn og har en sterk følelse av vennskap og samhørighet til Ordenens idealer.

Tempel Ridder Ordenen er ikke hemmelig. Ordenens lov og medlemsmatrikkel er offentlige. Det samme gjelder bøker om Ordenens allmenne formål. Derimot er Tempel Ridder Ordenen "et lukket selskap" som først og fremst av pedagogiske årsaker hemmeligholder det indre arbeidet. Det betyr at innholdet i ritualene og betydningen av symboler som brukes for å levendegjøre Ordenens tankeinnhold, ikke avsløres. Dette er en arbeidsmetode som er allment kjent og benyttet innenfor det seriøse ordensvesen.

Tempel Ridder Ordenens medlemsløfte inneholder en klar viljeserklæring om et livslangt medlemskap i et broderskap med ens egen samvittighet som dommer. Det finnes medlemmer som av forskjellige årsaker ikke lenger er aktive inne Ordenen, men løftet om taushet blir allikevel stående som en moralsk forpliktelse.